Ogłaszamy w bieżącym roku szkolnym 2006/2007
I WOJEWÓDZKI KONKURS MAZE'A
z finałem podczas VII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

w czasie VI Szkolnej Sesji im. Rolanda Maze'a .

Przedmiotem konkursu jest PREZENTACJA na jeden z następujących tematów:
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów najstarszych klas gimnazjalnych z Łodzi i okolic.
Organizatorzy: IPJ - Łódź, XVIII LO w Łodzi.
Patronat nad konkursem.
Cel konkursu.
Regulamin.
Zalecana Literatura.
Terminy.
Zgłoszenia.

Konkurs organizują wspólnie

Konkurs odbędzie się pod patronatem

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i starszych
i ma na celu:
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych
 • kontakt uczniów z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi
 • poszerzenie horyzontów wiedzy uczniów o najnowsze odkrycia naukowe
 • realizację własnych pomysłów badawczych
 • poznanie i ew. wykorzystanie nowoczesnych urządzeń do prowadzenia badań doświadczalnych
 • udział w międzynarodowym projekcie badań promieniowania kosmicznego EuroCosmics (rejestracje promieniowania kosmicznego w szkołach; w Łodzi Projekt im. R. Maze'a)
 • kontakt z pracownikami naukowymi IPJ i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego przybliżający uczniom pracę naukową


REGULAMIN
I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MAZE'A

I. ORGANIZATOR
 • IPJ w Łodzi
  kontakt:
  IPJ: Jacek Szabelski, tel./fax 042 678 6431, -3223, js@zpk.u.lodz.pl, SkyPe: jszabelski
II. ADRESAT KONKURSU
 • Uczniowie najstarszych klas gimnazjalnych.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
III. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu
 • Popularyzacja najnowszych osiągnięć naukowych
 • Kontakt z placówkami naukowymi i akademickimi
 • Propagowanie nowoczesnych technik i technologii
IV. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH
 • MOJE OBSERWACJE ASTRONOMICZNE/ASTROFIZYCZNE
 • CERN - LHC
 • DOWOLNY TEMAT Z FIZYKI, ASTROFIZYKI LUB INFORMATYKI (PREFEROWANY POKAZ LUB OPIS DOŚWIADCZENIA)
 • TEMAT ZWIĄZANY Z SIECIĄ DETEKTORÓW MAZOWYCH LUB EUROCOSMICS
 • INNE PRACE WE WSPÓŁPRACY Z IPJ W ŁODZI
V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja konkursowa oceniać będzie
 • Poprawność merytoryczną prezentacji
 • Formę prezentacji
 • Zrozumienie istoty przedstawianego problemu naukowego/technicznego
 • Uwzględnienie w swojej pracy praw autorskich i praw do własności intelektualnej
 • Przypisy odnoszące się do tekstów źródłowych
 • Wypowiedź ustną
VI. ZALECANA LITERATURA Lista zalecanej literatury będzie rozszerzana. Więcej informacji na stronie: http://ipj.u.lodz.pl pod hasłem: Konkurs Maze'a (Zalecana Literatura).

VII. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Organizowany konkurs jest trzyetapowy.
 • Etap I - napisanie prezentacji w formie elektronicznej na jeden z pięciu tematów konkursowych (patrz. IV). Na tym etapie zostanie wyłonionych 20 najlepszych prezentacji. Ich autorzy przejdą do etapu II.
 • Etap II - wybrane prace będą referowane (bez czytania z kartki) w Instytucie Problemów Jądrowych w Łodzi. Komisja wyłoni dwóch najlepiej referujących uczniów z każdego tematu. Osoby te otrzymają tytuł finalisty i przejdą do etapu III. Wybrane 10 prezentacji będzie dopracowanych przy pomocy pracowników IPJ. Finaliści i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.
 • Etap III - finaliści przedstawią swoje referaty podczas VI Sesji Naukowej Projektu im. R. Maze'a, w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Tego dnia zostaną wyłonieni laureaci konkursu (I, II i III miejsce).
Eliminacje konkursowe na każdym etapie przeprowadza komisja konkursowa powołana przez autorów Projektu im. R. Maze'a: prof. T. Wibiga i dr. J. Szabelskiego.

VIII. TERMINARZ KONKURSU
 • Etap I - od 15 lutego do 20 marca 2007 roku,
 • Etap II - od 22 marca do 4 kwietnia 2007 roku,
 • Etap III - 20 kwietnia 2007 r (przygotowanie od 5 do 20 kwietnia 2007 r.)
Podane terminy etapów II i III są przybliżone. O dokładnym terminie II i III etapu szkoły zostaną powiadomione na stronie internetowej, a szkoły finalistów telefonicznie.

IX. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE oraz PREZENTACJĘ prosimy przesłać pocztą na adres:
IPJ, 90-950 Łódź 1, skr. 447 z dopiskiem "I KONKURS MAZE'A"
lub pozostawić w sekretariacie IPJ w Łodzi przy ul. UNIWERSYTECKIEJ 5
do dnia 20 MARCA 2007 roku.
KARTA ZGŁOSZENIA powinna zawierać:
 • imię i nazwisko ucznia,
 • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna,
 • nazwę i adres szkoły wraz z nr. telefonu do szkoły
 • (można dołączyć adresy e-mailowe ucznia lub nauczyciela).
PREZENTACJĘ w wersji elektronicznej (CD ROM) prosimy dołączyć do zgłoszenia.

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
 • Komisja dokona wyboru uczestników następnego etapu i powiadomi szkołę
 • Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu, na które zaproszeni są wszyscy uczniowie - uczestnicy konkursu wraz ze swymi nauczycielami, odbędzie się 20 kwietnia 2007 r.
 • Po podsumowaniu konkursu lista nagrodzonych osób będzie dostępna na witrynie internetowej http://maze.u.lodz.pl
XI. NAGRODY

Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody; dodatkowo Komisja może przyznać wyróżnienia.

Regulamin konkursu opracowali:
mgr Iwona Birecka - nauczycielka fizyki w XVIII LO
dr Jacek Szabelski - IPJ - kierownik Zakładu w Łodzi